Elnöki intézkedés

Elnöki intézkedés

a tiltott ajándék kezeléséről

 

A Nyíregyházi Törvényszék bíráinak, és igazságügyi alkalmazottainak eljárásába vetett bizalom megerősítése, a bíróság tekintélyének megőrzése, különösen a bírák és igazságügyi alkalmazottak függetlenségének, előítéletektől mentes pártatlan eljárásuk biztosítása érdekében, a tiltott ajándék kezeléséről az alábbi intézkedést adom ki.

 

1.      Az intézkedés címzettjei a bírák, és az igazságügyi alkalmazottak.

 

A bírói függetlenség, és annak garanciális elemei alkotmányosan deklarált alapelvek. Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a bírák csak a törvényeknek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. A bíró maga is védelmezi a függetlenséget, amely nem csupán a politikától, politikai pártoktól való függetlenséget jelenti, hanem azt is, hogy a bíró döntéseit minden más külső vagy belső befolyástól mentesen hozza meg.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 36. § (2) bekezdése szerint a bíró minden ügyben befolyástól mentesen és részrehajlás nélkül köteles eljárni, a (3) bekezdés értelmében a döntés befolyásolására irányuló minden kísérletet köteles elhárítani és arról a bíróság elnökét tájékoztatni, a (4) bekezdésben foglaltak alapján pedig köteles az ügyféllel szemben tisztességes és pártatlan magatartást tanúsítani.

A 37. § (2) bekezdése előírja, hogy a bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.

 

Hasonló rendelkezéseket tartalmaz az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 16. §-a és 39. §-a, mely rendelkezések közül kiemelendő, hogy az igazságügyi alkalmazott köteles feladatait az esküjéhez híven, a jogszabályoknak és a munkaköri leírásban foglaltaknak, valamint a vezetői utasításoknak megfelelően a legjobb tudása szerint, az elvárható gondossággal és pártatlanul végezni, valamint munkahelyén kívül is köteles az igazságügyi szervhez és a munkaköréhez méltó magatartást tanúsítani.

 

2.      A tiltott ajándék fogalmának meghatározása

 

Olyan személyes vagy vagyoni előny, értékére tekintet nélkül, amelyet a bíró, és az igazságügyi alkalmazott részére hivatali vagy szolgálati minőségével kapcsolatban juttatnak, és amely – a megvesztegetési szándéktól függetlenül – alkalmas arra, hogy a bíró és az igazságügyi alkalmazott pártatlan tevékenységét befolyásolja. A tiltott ajándék elfogadása sérti a tisztességes eljárás jogállami elvét.

 

A tiltott ajándék elfogadásának minősül, ha

a.)   a bíró, vagy igazságügyi alkalmazott a tiltott ajándékot átveszi,

b.)   akarata ellenére a tiltott ajándék átvételére kényszerítik,

c.)   észleli, hogy – tiltakozása ellenére – a bíróság hivatali helyiségében részére tiltott ajándékot hagytak, vagy részére továbbítottak,

és elmulasztja a jelen intézkedésben foglalt rendelkezések betartását.

 

A fentiekből következik, hogy a bíró és igazságügyi alkalmazott az ügyfelektől, jogi képviselőktől közvetlenül vagy közvetve ajándékot nem fogadhat el, amennyiben ilyen ajándék kerül a birtokába, a 3. pontban foglalt rendelkezések szerint kell eljárnia.

 

3.      Rendelkezések arra az esetre, ha a bíró vagy igazságügyi alkalmazott tiltakozása ellenére – még ha a megvesztegetés szándéka nélkül is – az ajándékot a hivatali helyiségében hagyják vagy részére továbbítják, továbbá ha a bírót vagy igazságügyi alkalmazottat az ajándék átvételére kényszerítik.

 

3.1.   A bíró vagy igazságügyi alkalmazott köteles az ajándékozásról a közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni.

 

3.2.   Az esetről hivatalos feljegyzést kell felvenni – melyet aláír az érintett bíró, vagy igazságügyi alkalmazott, és a közvetlen felettese – és azt az ajándékkal együtt a bíróság elnökéhez kell megküldeni.

 

3.3.   A bíróság elnöke az ajándékot – ha erre lehetőség van – az ajándékozónak haladéktalanul visszajuttatja, és írásban figyelmezteti arra, hogy az ilyen jellegű ajándékozás tilos. Az ajándékozás tilalmára az ajándékozót abban az esetben is figyelmeztetni kell, ha a gyorsan romló ajándék az állaga miatt már nem juttatható vissza.

 

3.4.   Amennyiben az ajándék olyan névre szóló személyes vagy vagyoni előny – kedvezmény, utalvány –, amelynek felhasználását harmadik személy várhatja, az ajándékozónak címzett írásbeli figyelmeztetésről az ismert harmadik személyt is értesíteni kell.

 

3.5.   Ha az ajándékozónak történő visszajuttatásra bármilyen okból nincs mód, az ajándékot – a 3.7. pontban foglalt kivétellel – átirattal a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatalának kell megküldeni, az ajándék megsemmisítéséről közbiztonsági, balesetvédelmi és közegészségügyi szabályok betartásával a Hivatal gondoskodik.

 

3.6.   Amennyiben az ajándék minősített adatot tartalmazó adathordozó, elektronikus adat, értékpapír, pénz, pénzhelyettesítő fizetési eszköz, bélyeg, ingatlan, jármű, jövedéki termék, nem közösségi áru, fegyver, lőszer, kábítószer, pszichotróp anyag, okirat, okmány, sajtótermék, veszélyes és sugárzó anyag, védett természeti, kulturális és kriminalisztikai érték, a Gazdasági Hivatal vezetője köteles együttműködni az ilyen típusú dolgok (bűnjelek) kezelésével és megsemmisítésével megbízott, és abban tapasztalt igazságügyi alkalmazottal. Az élőállatot az illetékes megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás egyidejű értesítésével állatmenhelyre kell szállítani.

 

3.7.   A gyorsan romló ajándék megsemmisítéséről helyben kell gondoskodni, a megsemmisítésről feljegyzést kell készíteni.

 

 

Ez az intézkedés 2013. június 10-én lép hatályba.

 

 

Nyíregyháza, 2013. június 6.

Dr. Gyulai Gábor

a Törvényszék Elnöke